Vårt helägda dotterbolag

Bolagsstämma

Här lägger bolaget upp information angående kommande bolagsstämma.

Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive pdf-dokument från föregående stämmor (öppnas i nytt fönster på din dator).

Årsstämma 4 maj 2017

• Kallelse årsstämma 2017
• Fullmaktsformulär
• Pilum AB yttrande enligt 20 kap 14§ ABL 170418
• Styrelsens redogörelse enligt ABL 20 kap 13§

Årsstämma 30 juni 2016

• Kallelse årsstämma 30 juni 2016
• Punkterna 2, 12 och 13: Valberedningens förslag till beslut om val av ordförande vid stämman och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter jämte information om de föreslagna nya ledamöterna
• Punkt 11 - Beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
• Punkt 14 - Beslut om principer för valberedningen
• Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
• Punkt 16 - Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende styrelsens säte och för tid som revisor utses samt ort för bolagsstämma
• Punkt 17 - Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende verksamhetsföremål, gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
• Punkt 18 - Beslut om nyemission av aktier samt godkännande av förvärv av aktier i Saxlund International Holding AB
• Punkt 19 - Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
• Punkt 20 - Beslut om sammanläggning av aktier
• Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Extra bolagsstämma 4 mars 2016

Protokoll från extra stämma 160304
Kallelse till extra bolagsstämma 160304
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ 160216
STODMS #1455924 / Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen
STODMS #1455931 / Punkt 8 - Beslut om minskning av reservfonden
STODMS #1455934 / Punkt 9 - Beslut om minskning av aktiekapitalet
STODMS #1455935 / Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen
STODMS #1455936 / Punkt 11 - Beslut om nyemission av aktier

Extra bolagsstämma 11 november 2015

Justerat protokoll från extra bolagsstämma 151111
Protokoll stämma 150507
Kallelse till extra bolagsstämma
Pilum AB Kontrollbalansräkning 150915
Årsredovisning 2014
Styrelsens redogörelse enl ABL 25_4
Styrelsens förslag till beslut enl ABL 25_3
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse

Årsstämma 7 maj 2015

Protokoll från årsstämma i Pilum 2015
Kallelse till årsstämma i Pilum
Valberedningens fullständig förslag - Pilum AB (publ)
Styrelsens fullständiga förslag - Pilum AB (publ) 
Fullmaktsformulär till årsstämman 7 maj 2015 - Pilum AB (publ)
 

Årsstämma 8 maj 2014

Valberedningens förslag
Kallelse årsstämma 2014

Pilum AB (publ) - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Pilum AB (publ) - Principer för inrättande av valberedning

Extra bolagsstämma 10 januari 2014

Protokoll extrastämma 140110  2 MB
Kallelse Extra bolagsstämma 140110  51 kB
Styrelsens fullständiga förslag inför EGM 10 jan 2014  36 kB
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse  11 kB
Fullmaktsformulär 140110  9 kB
Pilum - Teckningsoptioner - villkor  75 kB

Årsstämma 2013

Kallelse Årsstämma  30 kB
Protokoll från årsstämma 2013  3 MB

Årsstämma 2012

Protokoll Årsstämma 2012  2 MB
Årstämma 2012  3 MB
Styrelse 2012  22 kB
Kallelse stämma 2012  18 kB
Pilum pres 20120514 stämma.pdf  3 MB

Årsstämma 6 maj 2011

Protokoll från årsstämma 2011  707 kB
Avstämningsdag emission 2011  20 kB
Kallelse stämma 2011  22 kB
Styrelse 2011  21 kB
Valberedningens förslag till styrelse för 2011  21 kB
Bolagsordning201182 kB
Teckningsoptionsvillkor  157 kB
Fullständiga förslag beslut  112 kB

Extra stämma 14 juni 2010

Styrelsen fullständiga förslag  14 kB
Extra stämma 14 juni 2010  18 kB

Årsstämma 6 maj 2010

Fullständiga förslag  15 kB
Optionsvillkor  52 kB
Bolagsordning  13 kB
Kallelse årsstämma 6 maj 2010  17 kB

Årsstämma 7 maj 2009

Fullständiga villkor för TO  56 kB
Styrelsens försla till beslut vid årstämma  19 kB
Kallelse Årsstämma 7 maj 2009  23 kB

Dokumentation årsstämma 8 maj 2008

Dokumentation årsstämma 8 maj 2008  28 kB

Logga in or Registrera