Vårt helägda dotterbolag

Bolagsstyrning

Pilums bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, de allmänna villkoren och bestämmelserna som krävs för handel på First North Premier samt de regler som ges ut av relevanta organisationer. Med bolagsstyrning avses de regler och den struktur som byggs upp för att effektivt och kontrollerat styra och leda ett aktiebolag.

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande ansvar är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolaget på ett sätt så att ägarnas intresse av en långsiktig god kapitalanskaffning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Finansiell rapportering och intern kontroll

Styrelsen ansvarar för att finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut till aktiemarknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som finns. Delårsrapporterna behandlas av styrelsen och utfärdas av verkställande direktören på styrelsens uppdrag.

Styrelsekommittéer

Bolaget har en nomineringskommitté enligt av bolagsstämman fasställda riktlinjer därutöver finns det t.ex. inte någon ersättnings- eller revisionskommitté då styrelsen anser att Bolagets storlek gör att dessa frågor bäst behandlas inom ramen för det vanliga styrelsearbetet.

Svensk kod för bolagsstyrning

Sedan den 1 juli 2005 ska Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) enligt OMX Nordic Exchange Stockholms noteringskrav tillämpas av bolag vars aktier är inregistrerade vid börsen samt av bolag vars aktier är noterade vid börsen om bolaget har ett marknadsvärde överstigande 3 Mdkr.

I februari 2008 presenterade Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (”Kollegiet”) ett förslag till en reviderad Koden. Avsikten är att den reviderade Koden skall tillämpas av de aktuella bolagen från den 1 juli 2008. Förslaget innehåller skillnader såväl avseende innehåll som vilka bolag som skall omfattas, där det senare har utökats till att gälla samtliga svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. För närvarande finns två reglerade marknader i Sverige, OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity.

Då Pilums aktier är upptagna till handel på OMX First North Premier, Stockholm, som inte är en reglerad marknad, omfattas Bolaget inte av Koden, varken i dess nuvarande form eller enligt förslaget till den reviderade Koden.

Pilums styrelse kommer att hålla sig underrättad om den praxis som utvecklas avseende Koden och avser att tillämpa de delar av denna som styrelsen efter hand bedömer vara relevanta och rimliga för Pilum och dess aktieägare.

Logga in or Registrera