Vårt helägda dotterbolag

Verksamheten

Pilum är en cleantechkoncern inom rökgasrening och stoftavskiljning

Pilum AB (publ.) är ett miljöteknikföretag med huvudkontor i Borås. Pilum består förutom av moderbolaget Pilum AB av ett operativt dotterbolag: Envipower AB.

Bolagets affärsidé är att vara ett miljöteknikföretag som erbjuder helhetslösningar, från förstudie till färdig reningsanläggning inklusive efterföljande kontinuerliga inspektioner och service. Pilum erbjuder processer för torr rening och stoftavskiljning, energiåtervinning och våta system för rening. Bolaget erbjuder därutöver inspektioner, service och underhåll av filteranläggningar inklusive fläktar.

Kunder

Pilums kunder är svenska och internationella industri- och kraftvärmeföretag t.ex. SSAB, Boliden, Vattenfall, Fortum, E.ON, Volvo, LKAB, Kraftringen, Hafslund ASA, Tekniska verken i Linköping, Gällivare Energi AB, Korsnäs AB och Holmen Paper AB.

Företagsledning

Företagsledningen består av Koncernchef Stefan Wallerman och Ekonomidirektör/vice VD Joakim Lindén.

Marknaden

Pilums potential på den svenska marknaden kan uttryckas som en delmängd av industrins investeringar i främst maskiner och processer som syftar till en minskning av utsläpp och energieffektivisering.
Fördelningen av Pilums omsättning mellan offentlig och privat sektor är ungefär lika stor sett över tiden men uppvisar skillnader mellan olika år. Den privata sektorn har normalt sett något kortare tid till beslut vilket är en effekt av att upphandlingsproceduren oftast är något enklare. Marknaden bedöms vara växande på grund av EUs nya industriutsläppsdirektiv, IED (2010/75/EU).

Internationellt

Pilum har idag en mindre andel av produktion och tjänster som går på export men det varierar mellan de olika operativa enheterna. Försäljning sker främst på den nordiska marknaden. 

Produkter och tjänster

Pilum erbjuder systemlösningar, produkter, service och reservdelsförsörjning.

Systemförsäljningen sker antingen direkt mot slutkund eller via s.k. OEM-avtal där Pilum inte agerar direkt mot slutkund utan säljer via t.ex. en pannleverantör eller EPC (totalentreprenör). Produkter och komponenter säljs till en större marknad både i Sverige och övriga Norden.

Service och eftermarknad omfattar ombyggnationer, renoveringar, status- och revisionsbesiktningar för Envipowers marknadssegment för industri- och energianläggningar.

Logga in or Registrera