Vårt helägda dotterbolag

Elektrofilter (elfilter)

Elektrofilter kallas även elfilter eller elektrostatiska avskiljare. Elfilter används inom en så gott som alla områden för rökgasrening och partikelavskiljning, t ex i anläggningar inom värmeverk och processindustri.

I ett elfilter passerar gasen sakta, ca 1m/s, mellan emissionselektroder och utfällningsplåtar. Emissionselektroderna laddar stoftet i gasen med negativ spänning vilket medför att stoftet därefter fastnar på de elektriskt jordade utfällningsplåtarna. Slagverk med hammare slår på emissionssystemen respektive utfällningsplåtarna så att stoftet lossnar och rasar ner i filterfickorna för vidaretransport.

Elfilter klarar mycket höga stoftkoncentrationer samt höga temperaturer. Elfilter har den största tillgängligheten av normalt förekommande avskiljare.

Förutom den vanligaste typen av elfilter, finns även våta elfilter och speciella elfilter för svåra processer, t.ex. tjära. En underkategori av elfilter är hybridfilter, där en eller flera sektioner i elfiltrets ersätts med filterslangar.

  • Pilum Industrifilter erbjuder elfilter i standardmodeller från 1000 upp till 1 000 000 m3/h eller mer per filterenhet.
  • Elfilter har mycket lågt tryckfall och god avskiljningsförmåga för vitt skilda typer av stoft.
  • Enkelt system med mycket litet underhåll och låga driftskostnader.
  • De robusta konstruktionerna är lämpliga för en mängd olika krävande processer.
  • Klarar höga temperaturer och är effektiva upp till flera hundra °C.
  • Befintliga elfilter kan byggas om till hybridfilter för ökad prestanda, vilka drar fördel av det bästa hos både elfilter och slangfilter. Detta görs ofta vid ombyggnad eller uppgradering.

 

VÅTA ELFILTER
har oftast en bikakestruktur istället för systemet med plåtar som beskrivits ovan och vanligen ett flöde uppifrån och ned. Till skillnad från konventionella elfilter fuktar man gasen i filterinloppet till mättnad. Stoftet rensas bort från elektroderna med hjälp av sprayvatten som periodvis spolar bort det avskiljda stoftet. Eftersom även vattendroppar laddas och avskiljs kan man använda ett vått elfilter till att fånga upp fina vattendroppar från tidigare processteg. Speciella varianter används för biogas och oljedimma.

  • Mindre känsliga och används för speciella processer med fuktig miljö, klibbigt stoft eller korrosiva miljöer.
  • Även lämpliga i explosiva miljöer.
  • Inga rörliga delar i gasströmmen

   Länk till Pilums kontaktuppgifter: klicka här

Logga in or Registrera